หลักสูตรการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Chemistry)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Chemistry)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
138  หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

แผนการรับนักศึกษา

ปีละ 60 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักเคมี

2. นักวิชาการ

3. นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน

4. ผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

6. นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ

7. พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์วัสดุและสารเคมี

8. ศึกษาต่อ