เกี่ยวกับสาขาวิชา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงได้
2. มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการวิจัย
และปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม และสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3 มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
4 มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
5 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล การจัดการข้อมูลด้านเคมี
เชิงตัวเลข และมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร